"Enter"a basıp içeriğe geçin

Devlet Kuvvetleri – Yürütme

Yürütme (Cumhurbaşkanı)

Cumhurbaşkanı Olma Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • 40 yaşını doldurmak
 • Yüksek öğretim mezunu olmak
 • Milletvekili seçilme yeterliliğine sahip
 • 2007 Anayasa değişikliği ile Halk 5 yıllığına Cumhurbaşkanını seçer.

Cumhurbaşkanlığına Aday Gösterebilecekler

 • Siyasi parti grupları
 • En son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli ayların tek başına veya birlikte %5’ini almış siyasi partiler
 • En az 100.000 seçmenin imzası

Cumhurbaşkanı Seçimi

 • 1. Tur
  • Geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday seçilir.
 • 2. Tur
  • İlk turda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, en fazla oy alan 2 aday arasında seçim yapılır. Oyların çoğunluğunu alan seçilir.

Cumhurbaşkanı’nın Görev ve Yetkileri

 • TBMM’de açılış konuşması yapmak
 • Kanunları Resmî gazetede yayınlamak ya da veto etmek
 • Anayasa değişikliğini halk oyuna sunmak
 • Anayasa Mahkemesine iptal davası açmak
 • TBMM’yi doğrudan toplantıya çağırmak
 • TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek
 • Yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek
 • Bakanları atamak
 • Genel Kurmay Başkanını atamak
 • Sürekli hastalık, yaşlılık ve kocama gibi sebeplerden ötürü af ilan etmek
 • Milli Güvenlik Kurulunu toplamak ve başkanlık etmek
 • Devlet Denetleme Kurulu üyelerini ve başkanını seçmek
 • YÖK üyeleri ve rektörleri atamak
 • Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek (12 Üyesi)
 • Danıştay üyelerinin 1/4’nü seçmek
 • Hakimler ve savcılar kuruluna üye seçmek (4 Üyesi)
 • Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve vekiller seçmek
 • TSK’nın kullanılmasına karar vermek (Baş komutanlık yetkisi)

2017 Anayasa Değişikliği ile Cumhurbaşkanın Yeni Görev ve Yetkileri

 • Cumhurbaşkanı yardımcılarını seçmek ve atamak
 • TSK’nın yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumlu olmak
 • Yönetmelik çıkarmak
 • Yürütmeye ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkartmak
 • Üst kademe yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek
 • Olağanüstü hâl ilan etmek
 • Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında TBMM’ye mesaj vermek
 • Bütçe Kanunu teklifinde bulunmak

Cumhurbaşkanı’nın Cezai Sorumluluğu

 • Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu teklif verir (301 kişi).
 • Teklif Meclis Başkanı tarafından Mecliste oylamaya sunulur, Meclis üye tam sayısının 3/5 (360 kişi) kabul edilirse Komisyonlara sevk edilir.
 • Komisyonlar 15 kişiden oluşur ve 2+1 ay sürede raporlar hazırlar ve Meclis başkanına verir.
 • Meclis başkanı raporları Meclise sunar ve oylama başlatılır, Yüce Divan’a sevk edilebilmesi 2/3 (400 kişi) oyu gereklidir.
 • Yüce Divan 3+3 ay süresinde kararını verip açıklamalıdır.
 • Yüce Divanı kararını açıklayana kadar Cumhurbaşkanlığı görevi sona erdirilemez.
 • Soruşturma sürecinde bulunan bir Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alamaz.

Not: Görev süresi biten ya da güncel Cumhurbaşkanı hakkında açılabilir.


Devlet Denetleme Kurulu (1982)

 • Cumhurbaşkanı’nın isteği üzerine denetleme yapar.
 • Başkan ve üyelerini Cumhurbaşkanı seçer.
 • Kararları gizlidir, fakat bağlayıcı değildir.
 • İşleyişi, görev ve süreleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenir (2017 Anayasa Değişikliği).
 • Kurumlar hakkında idari soruşturma açabilir (2017 Anayasa Değişikliği).

Denetleyebileceği Kurumlar

 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • İşçi ve işveren meslek kuruluşları
 • Kamuya yararlı dernek ve vakıflar
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • TSK (2017 Anayasa Değişikliği)

Milli Güvenlik Kurulu

 • 2 ayda 1 toplanır, acil durumlarda toplanır.
 • Genel sekreterliği Cumhurbaşkanlığına bağlıdır.
 • Kararları bağlayıcı değildir.
 • Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanır.
 • Cumhurbaşkanı yardımcıları katılır, başkanlığa vekalet edebilir (2017 Anayasa değişikliği).
 • Adalet bakanı katılır.
 • İç işleri bakanı katılır.
 • Dış işleri bakanı katılır.
 • Milli savunma bakanı katılır.
 • Genel Kurmay Başkanı katılır.
 • Kuvvet komutanlıkları katılır.
 • Jandarma Genel Komutanlığı artık ÜYE DEĞİLDİR (2017 Anayasa değişikliği).

Cumhurbaşkanı’na Vekalet ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları

 • Cumhurbaşkanı kendisine bir veya birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.
 • Hastalık, ölüm, çekilme ve yurt dışına çıkma durumlarında Cumhurbaşkanlığı makamına Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri vekalet eder.
 • Cumhurbaşkanı göreve başladıktan sonra milletvekili seçilme yeterliliğine sahip kişiler arasında bakan seçer ve atar.
 • Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, teşkilat ve yapısı Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenir.

Cumhurbaşkanlığı Makamının Boşalması

Ölüm, istifa, suçlu bulunarak görev sonlanması durumları yaşanırsa yeniden Cumhurbaşkanı seçilir.

 • Genel seçimlere 1 yıldan fazla zaman varsa
  • Makamın boşaldığı günden sonra gelen 45 gün içerisindeki son pazar günü seçim yapılır.
 • Genel seçimlere 1 yıldan daha az zaman varsa
  • Makamın boşaldığı günden sonra gelen 60. Günü takip eden ilk pazar günü (TBMM seçimleri ile birlikte) seçim yapılır.

Başkomutanlık ve Genelkurmay Başkanlığı

 • Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı Cumhurbaşkanı sorumludur.
 • Genelkurmay başkanının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir.
 • Genelkurmay başkanı Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
 • Genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanlıkları Millî Savunma Bakanlığına bağlıdır.
 • TSK’nın başkomutanlık yetkisi Cumhurbaşkanı’na aittir, savaş durumunda Başkomutanlık yetkisini Genelkurmay başkanı kullanır.

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

 • Sosyal ve ekonomik haklar konu olabilir (Kişi hak ve ödevleri, siyasi haklar konu olamaz).
 • Resmî gazetede yayımlanır. Aksine bir hüküm yoksa yayınlandığı gün yürürlüğe girer.
 • TBMM’nin onayına sunulmasına gerek yoktur.
 • Anayasa yargı yolu açıktır.

Olağanüstü Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri

 • Kişi hak ve ödevleri, sosyal, siyasi hak ve ödevler düzenlenebilir (Sert çekirdek haklar düzenlenemz).
 • Resmî gazetede yayımlanır. Yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
 • TBMM’nin onayına sunulur, TBMM 3 ay içerisinde görüşür ve karara bağlar (savaş ve mücbir sebepler hariç).
 • TBMM’nin onayına sunulmayan Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri kendiliğinden yürür, kalkar.
 • Anayasa yargı yolu kapalıdır.

Olağanüstü Haller

Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilir.

 • Savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi.
 • Seferberlik.
 • Kalkışma ve ayaklanma.
 • Şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, kamu düzeninin ciddi bir şekilde bozulması.
 • Tabii afet.
 • Salgın hastalık.
 • Ağır ekonomik bunalım.
 • Sıkı yönetim (2017 Anayasa değişikliği ile kaldırılmıştır).

Olağanüstü Hal Süresi

 • İlk etapta 6 aylık çıkar, gerektiren durum devam ediyorsa 4 ay periyotlarla sürekli uzatılabilir.
 • Olağanüstü kararı Cumhurbaşkanı alır, Meclis uzatır.

Arkadaşlarınızla Paylaşın:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir